GP-Pro EXの通信ドライバー2件を新規公開(Shenzhen Inovance Modbus RTU Modeドライバー、株式会社キーエンス KVモード (上位リンク) SIOドライバー)